[Mondrian] Build failed in Jenkins: mondrian-3.2 #315

Printable View